X

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایلام زیر مجموعه کمیته تحقیقات مرکزی و از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که با نظارت معاونت پژوهشی دانشکده فعالیت می­نماید.

این کمیته در راستای ساماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان جهت همکاری در طرحهای پژوهشی از سال 1396 شکل گرفته و فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به این اهداف متمرکز ساخته است.

هدف کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامائی، فراهم نمودن زمینه مناسب (از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی، حمایتهای مالی و معنوی از دانشجویان و ...) جهت بهره گیری دانشجویان در مشاوره طرح های پژوهشی و آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگارش یک طرح پژوهشی و نهایتاً مقاله است.

امید است با شرایط ایجاد شده و حمایتهای همه جانبه معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، همچنین رییس محترم کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه، شرایط تقویت رشد علمی و توان علمی در بهره گیری بهینه از علوم پزشکی را فراهم کند.

در حال حاضر مسئولیت کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده بر عهده "خانم نازنین رضائی" از اعضای هیئت علمی مامائی می­باشد.

کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده دارای 8 عضو فعال می­باشد که شامل واحدهای زیر می­باشد:

دبیر کمیته، مسئول واحد کارگاه ، مسئول طرح، دبیرخانه ، روابط عمومی کمیته تحقیقات

 

 

 • آدرس : ایلام، بانگجناب، انتهای بلوار پژوهش، دانشکده پرستاری مامایی
 • شماره تماس :
 • نام واحد شماره تماس
  دفتر ریاست دانشکده 08432227123   
  دفتر معاون آموزشی پژوهشی دانشکده/گروه مامایی 08432237954
  دفتر گروه پرستاری 08432237123
  دفتر آموزش دانشکده 08432227116
  پژوهش دانشکده 08432237954
  دفترمجله دانشکده 08432235710

 • Email: nursingcollege@medilam.ac.ir